aanvraag concert
aanvraag beurs en masterclass 

OMSCHRIJVING

Je wordt als artiest/ensemble gesponsord voor een eenmalig project (concert, masterclass, studiereis, project, enz.)

ALGEMENE VOORWAARDEN

a. leeftijd:

De leeftijdsgrens voor muzikanten (instrument) wordt vastgelegd op 27 jaar. De kandidaat mag op 31 december van het jaar van de aanvraag ten hoogste 27 jaar zijn.

Bij zangers geldt de leeftijd van 30 jaar. De kandidaat mag in dat geval op 31 december van het jaar van de aanvraag ten hoogste 30 jaar zijn.
Wanneer de aanvraag uitgaat van een ensemble, wordt rekening gehouden met de doorsneeleeftijd van de groep. De doorsneeleeftijd van de groep wordt bepaald op 30 jaar.

b. De aanvragen moeten in het Nederlands gebeuren.

c. Nationaliteit: Belgisch

d. De kandidaat moet blijk geven van een uitzonderlijk of zeer uitzonderlijk talent.

De voorwaarde “uitzonderlijk talent “wordt gehanteerd wanneer de kandidaat ouder is dan 18 jaar.
18 jaar is tevens de gebruikelijke leeftijd om aanspraak te maken op het mecenaat van de SWUK.
Uitzonderlijk wordt ook steun verleend aan iemand die jonger is dan 18 jaar, wanneer hij op die leeftijd reeds blijk geeft van een zeer uitzonderlijk talent en een voor zijn leeftijd uitzonderlijk artistiek niveau.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN 

Voor de specifieke voorwaarden,de te volgen procedure en de criteria gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, klik hier voor de toekening van een beurs of het volgen van een masterclass, hier voor de tussenkomst in de gage van een concert. 

 TEGENPRESTATIE VAN SWUK

 Deze vorm van sponsoring houdt in dat de SWUK voor jou tussenkomst voor een deel van je gage, een deel van je masterclasss, je een studiebeurs toekent, enz.

 

 

 

Projectsubsidie elektronisch aanvragen »

Projectsubidie.pdf

 

OMSCHRIJVING

Binnen de perken van het goedgekeurd budget wordt door de SWUK financiële steun verleend aan jonge musici en ensembles. De sponsoring bestaat in het verlenen van steun bij de organisatie van een concert, het volgen van een masterclass, de organisatie of deelname aan een studiereis of de organisatie van een ander artistiek project.

 

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

 • wonen op het grondgebied van de Vlaamse gemeenschap.
 • maximum 26 jaar zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt; voor een ensemble wordt een gemiddelde leeftijd van 30 jaar gehanteerd.
 • minimum 2 maanden voor de datum van het project inschrijvend.m.v. het (elektronisch) inschrijvingsformulier.
 • het gebruik van het Nederlands voor de aanvraag en de documenten.

ARTISTIEK PROJECT

 1. korte omschrijving

 2. doelstelling/doelgroep

 3. timing van de realisatie

 4. kostenraming

 5. financiering met eventuele vermelding van overheidssubsidies, eigen werkingsmiddelen, verwachte inkomsten

 6. financiële verwachting van SWUK

 7. toekomst van het project indien geen steun van SWUK verkregen wordt

BIJKOMENDE BEPALINGEN

 1. een kandidaat kan tegelijk als solist en als ensemblespeler kandideren;

 2. na het bekomen van steun dient men minimum 2 jaar te wachten om opnieuw een aanvraag in te dienen;

 3. de musicus of het ensemble die/dat steun bekomt, vermeldt in elke communicatie mbt de samenwerkingsactiviteit de steun van SWUK;

 4. een aanvraag van een reeds gepland concert kan slechts in overweging worden genomen voor zover de aanvraag gebeurt door de artiest zelf.

Het aanvraagdossier zal na ontvangst ter beslissing worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende Raad van Bestuur. De vergadering zal enkel de aanvraagformulieren weerhouden die volledig ingevuld zijn en binnen de gestelde termijn werden ingediend.

ARTISTIEKE CRITERIA

Bij de beoordeling van een dossier hanteert de Raad van Bestuur volgende artistieke criteria:

 1. artistieke kwaliteit

 2. reeds gerealiseerde artistieke prestaties

 3. profilering en positionering

 4. originaliteit en relevantie

 5. visie op korte  en middenlange termijn

 6. publieksgerichtheid / doelgroep / maatschappelijke uitstraling

TEGENPRESTATIE VAN SWUK

 1.  financiële steun bij het vermelde artistieke project.

TEGENPRESTATIE VAN DE ARTIEST OF HET ENSEMBLE

 • de artiest of het ensemble vermeldt in elke communicatie met het  publiek, de pers of organisatoren met betrekking tot de samenwerkingsactiviteiten de steun van de SWUK
 • de naam en het logo van de SWUK wordt vermeld op het programmaboekje
  of de publicatie in verband met de gesponsorde activiteit.
 • de artiest stelt een muziekfragment ter beschikking dat op de website van de SWUK
  zal worden gepresenteerd.
 • de artiest of het ensemble bedingt voor de leden van de SWUK gratis toegang voor de concerten die in het kader van de samenwerking door de SWUK worden gesponsord.

RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DIT AANVRAAGFORMULIER

De bij de aanvraag horende documentatie stuurt u door met de gewone post naar de zetel van de vereniging: Rijakker 19 9030 GENT.

Bij te voegen:

 • CV (in geval van ensemble CV van alle leden en ensemble)
 • referenties van concerten/optredens/masterclasses
 • motivatie van de kandidatuur

Er worden enkel getypte aanvraagformulieren aanvaard.

 

Projectsubsidie elektronisch aanvragen »

 

Overige sponsorformules